Page 1 of 1

สมเด็จพระสังฆราชแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ 19 องค์

Posted: Mon 02 Mar 2015 7:25 pm
by Nadda
สมเด็จพระสังฆราชแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ 19 องค์

1.สมเด็จพระสังฆราช (ศรี) วัดระฆังโฆสิตาราม (มหานิกาย) ร.1 (สืบเนื่องจากพระเจ้าตากสินแต่งตั้งเป็นสมเด็จพระสังฆราชสมัยกรุงธนบุรีแต่ต่อมาสั่งถอดยศเป็นพระธรรมดา พอสมัย ร.1 ทรงให้คืนสมณฐานันดรศักดิ์และตำแหน่งเดิม)
2.สมเด็จพระสังฆราช (ศุข) วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ (มหานิกาย) ร.1
3.สมเด็จพระสังฆราช (มี) วัดราชบูรณะ (มหานิกาย) ร.2
4.สมเด็จพระสังฆราช (สุก ญาณสังวร) วัดราชสิทธาราม (มหานิกาย) ร.2 "สังฆราชไก่เถื่อน" ร่ำลือกันว่า ทรงช่ำชองวิปัสสนาธุระถึงขนาดทำให้ไก่เถื่อนเชื่องด้วยอำนาจพรหมวิหารได้
5.สมเด็จพระสังฆราช (ด่อน) วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ (มหานิกาย) ร.2
6.สมเด็จพระสังฆราช (นาค) วัดราชบูรณะ (มหานิกาย) ร.3
7.สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม (มหานิกาย) ร.4
8.สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาปวเรศวริยาลงกรณ์ วัดบวรนิเวศวิหารราชวรวิหาร (ธรรมยุต) ร.4 ทรงเป็นเจ้าคณะใหญ่คณะธรรมยุติพระองค์แรก

9.สมเด็จพระสังฆราช (สา ปุสฺสเทโว) วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร (ธรรมยุต) ร.5 สามเณรอัจฉริยะ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์
10.สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส วัดบวรนิเวศวิหารราชวรวิหาร (ธรรมยุต) ร.6
11.พระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหลวงชินวรสิริวัฒน์ สมเด็จพระสังฆราชเจ้า วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร (ธรรมยุต) ร.6
12.สมเด็จพระสังฆราช (แพ ติสฺสเทโว) วัดสุทัศน์เทพวราราม (มหานิกาย) ร.8

13.สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณวงศ์ วัดบวรนิเวศวิหารราชวรวิหาร (ธรรมยุต) ร.8
14.มเด็จพระสังฆราช (ปลด กิตฺติโสภณ) วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหาร (มหานิกาย) ร.9
15.สมเด็จพระสังฆราช (อยู่ ญาโณทโย) วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร (มหานิกาย) ร.9
16.สมเด็จพระสังฆราช (จวน อุฏฺฐายี) วัดมกุฏกษัตริยารามราชวรวิหาร (ธรรมยุต) ร.9

17.สมเด็จพระสังฆราช (ปุ่น ปุณฺณสิริมหาเถร) วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม (มหานิกาย) ร.9
18.สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (วาสน์ วาสโน) วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร (ธรรมยุต) ร.9
19.สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (เจริญ สุวฑฺฒโน) วัดบวรนิเวศวิหารราชวรวิหาร (ธรรมยุต) ร.9