จุลชัยยะมงคลคาถา (ไชยน้อย)

Post Reply
Nadda
Posts: 258
Joined: Tue 05 May 2009 8:20 pm

จุลชัยยะมงคลคาถา (ไชยน้อย)

Post by Nadda »

จุลชัยยะมงคลคาถา หรือชัยมงคลคาถา หรือในท้องถิ่นอีสานเรียกว่าสวดไชยน้อย
ประพันธ์ขึ้นในสมัยล้านช้างร่มขาว ประเทศลาวโดยพระมหาปาสมันตระมหาเถร เป็นผู้ประพันธ์
Post Reply