เอตทัตคะ (ภิกษุ 41 รูป)

Post Reply
Nadda
Posts: 258
Joined: Tue 05 May 2009 8:20 pm

เอตทัตคะ (ภิกษุ 41 รูป)

Post by Nadda »

เอตทัคคะ หมายถึง ผู้ยอดเยี่ยมในทางใดทางหนึ่งเป็นพิเศษ

เอตทัคคะ ภิกษุทั้ง 41 รูป ต่างก็เป็นพระอสีติมหาสาวก คือพระสาวกผู้ยิ่งใหญ่ สำคัญ และเป็นภิกษุผู้บรรลุธรรมขั้นสูงสุด มีจำนวน 80 รูป

1.พระอัญญาโกณฑัญญะ-เอตทัคคะในทางรัตตัญญู หมายถึง ผู้ราตรีนาน(พระภิกษุผู้เฒ่า พระสงฆ์รูปแรกในพุทธศาสนา)

2.พระอุรุเวลกัสสปเถระ-เอตทัคคะในทางผู้มีบริวารมาก (ชฎิล 3 พี่น้อง)

3.พระสารีบุตร-เอตทัคคะในทางผู้มีปัญญา

4.พระมหาโมคคัลานเถระ-เอตทัคคะในทางผู้มีฤทธิ์(อิทธิฤทธิ์-ปาฏิหาริย์)

5.พระปุณณมันตานีบุตรเถระ-เอตทัคคะในทางผู้เป็นพระธรรมกถึก(ผู้แสดงธรรม)

6.พระกาฬุทายีเถระ-เอตทัคคะในทางผู้นำตระกูลให้เลื่อมใส

7.พระนันทเถระ-เอตทัคคะในทางผู้สำรวมอินทรีย์ (ตา-หู-จมูก-ลิ้น-กายใจ)

8.พระราหุลเถระ-เอตทัคคะในทางผู้ใคร่ในการศึกษา

9.พระอุบาลีเถระ-เอตทัคคะในทางผู้ทรงพระวินัย

10.พระภัททิยเถระ-เอตทัคคะในทางผู้เกิดในตระกูลสูง

11.พระอนุรุทธเถระ-เอตทัคคะในทางผู้มีทิพยจักษุญาณ

12.พระอานนท์-เอตทัคคะในทางผู้เป็นพหูสูตร เป็นผู้มีสติ เป็นผู้มีคติ เป็นผู้มีความเพียร และเป็นพุทธอุปัฏฐาก (5 ประการ)

13.พระโมฆราชเถระ-เอตทัคคะในทางผู้ยินดีในจีวรเศร้าหมอง

14.พระปิณโฑลภาระทวาชเถระ-เอตทัคคะในทางผู้บันลือสีหนาท(กล้าหาญในการประกาศวาจาองอาจยิ่งแม้ต่อหน้าพระพุทธเจ้าในความเป็นพระอรหันต์ของตน ถึงพร้อมสมบูรณ์ด้วยสติ-สมาธิ-ปัญญา สามารถแสดงฤทธิ์ได้เทียบเท่าพระมหาโมคคัลลานเถระ)

15.พระมหากัจจายนเถระ-เอตทัคคะในทางผู้อธิบายความย่อให้พิศดาร

16.พระสีวลี-เอตทัคคะในทางผู้มีลาภมาก

17.พระโสณกุฏิกัณณเถระ-เอตทัคคะในทางผู้มีวาจาไพเราะ

18.พระมหกัสสปเถระ-เอตทัคคะในทางผู้ทรงธุดงค์

19.พระราธเถระ-เอตทัคคะในทางผู้ว่าง่าย

20.พระลกุณฏกภัททิยเถระ-เอตทัคคะในทางผู้พูดเสียงไพเราะ (เป็นพระที่เป็น "อาทิกัมมิกะ" ในเรื่องการไม่อนุญาตให้บวช ด้วยเหตุผลว่าเรื่องกายแคระ หรือเตี้ย)

21.พระทัพพมัลลบุตรเถระ-เอตทัคคะในทางผู้จัดเสนาสนะ

22.พระพากุลเถระ-เอตทัคคะในทางผู้ไม่มีโรคาพยาธิ

23.พระวักกลิเถระ-เอตทัคคะในทางศรัทธาวิมุตติ(หลุดพ้นจากกิเลสด้วยศรัทธา)

24.พระมหากัปปินเถระ-เอตทัคคะในทางผู้ให้โอวาทพระภิกษุ

25.พระอุปเสนเถระ-เอตทัคคะในทางผู้นำมาซึ่งความเลื่อมใส

26.พระเรวตขทิรวนิยเถระ-เอตทัคคะในทางผู้อยู่ป่า

27.พระสุภูติเถระ-เอตทัคคะในทางอรณวิหารและทักขิเณยยบุคคล(เจริญฌานประกอบด้วยเมตตาและเป็นผู้ควรรับทักษิณาทาน)

28.พระพาหิยเถระ-เอตทัคคะในทางขิปปาภิญญา(ตรัสรู้เร็วพลัน)

29.พระวังคีสเถระ-เอตทัคคะในทางผู้มีปฏิภาณ

30.พระโสณโกฬิวิสเถระ-เอตทัคคะในทางผู้ปรารภความเพียร

31.พระโสภิตเถระ-เอตทัคคะในทางระลึกปุพเพนิวาสานุสติญาณ(ระลึกชาติเก่าๆในอดีตกาลได้เสมอกับพระพุทธเจ้า)

32.พระนันทกเถระ-เอตทัคคะในทางผู้ให้โอวาทภิกษุณี

33.พระกังขาเรวตเถระ-เอตทัคคะในทางผู้เพ่งด้วยฌาน

34.พระมหาปันถกเถระ-เอตทัคคะในทางผู้เจริญวิปัสสนา

35.พระจูฬปันถกเถระ-เอตทัคคะในทางผู้ชำนาญในมโนมยิทธิ(ฤทธิ์ทางใจ)

36.พระกุณฑธานเถระ-เอตทัคคะในทางผู้จับสลากเป็นที่หนึ่ง

37.พระรัฐบาลเถระ-เอตทัคคะในทางผู้บวชด้วยศรัทธา

38.พระกุมารกัสสปเถระ-เอตทัคคะในทางผู้แสดงธรรมอันวิจิตร

39.พระมหาโกฏฐิตเถระ-เอตทัคคะในทางผู้แตกฉานในปฏิสัมภิทา 4(แตกฉานในอรรถ-ในธรรม-ในนิรุตติ(ภาษา)-ในปฏิภาณ)

40.พระสาคตเถระ-เอตทัคคะในทางผู้ชำนาญเตโชสมาบัติ(ไฟ)

41.พระปิลินทวัจฉเถระ-เอตทัคคะในทางผู้เป็นที่รักใคร่ของเทพยดา

สีน้ำเงิน คือ พระอัครสาวกเบื้องขวา มีความเป็นเลิศในด้านปัญญา
สีแดง คือ พระอัครสาวกเบื้องซ้าย มีความเป็นเลิศในด้านฤทธิ์
Post Reply