พระพุทธเจ้าสอนพราหมณ์ที่วิสัยต้องถูกความโศกครอบงำถึงจะบรรลุโสดาปัตติผล

Post Reply
Nadda
Posts: 258
Joined: Tue 05 May 2009 8:20 pm

พระพุทธเจ้าสอนพราหมณ์ที่วิสัยต้องถูกความโศกครอบงำถึงจะบรรลุโสดาปัตติผล

Post by Nadda »

เมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ ณ กรุงสาวัตถี ได้ทรงเพ่งเห็นอุปนิสัยแห่งโสดาปัตติมรรคของพราหมณ์ผู้หนึ่ง ซึ่งจะบรรลุได้เมื่อข้าวกล้าเสียหายและถูกความโศกครอบงำ จึงพร้อมที่จะฟังพระธรรมเทศนา

ล่วงมา 4 เดือน ข้าวเหนียวใกล้จะเก็บเกี่ยวได้ในวันนี้พรุ่งนี้ แต่กลับมีฝนตกตลอดคืนแม่น้ำเต็มเปี่ยม พัดพาข้าวเหนียวเสียหายหมด พราหมณ์เสียใจมาก ตอนใกล้รุ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าตรวจดูแล้วจึงเสด็จไปหาพราหมณ์ผู้นี้และตรัสว่า

พราหมณ์เมื่อถึงคราววิบัติ ก็ไม่ควรเสียใจ และเมื่อถึงคราวสมบูรณ์ ก็ไม่ควรดีใจ เพราะชื่อว่ากามทั้งหลาย ย่อมสมบูรณ์บ้าง ย่อมวิบัติบ้าง

ถ้ากามนั้นสำเร็จด้วยดีแก่สัตว์นั้น ผู้อยากได้กามอยู่
สัตว์นั้นได้กามตามที่ต้องการแล้ว ก็ย่อมเป็นผู้มีใจเอิบอิ่มเป็นแน่แท้

(แต่) ถ้าเมื่อสัตว์นั้นอยากได้กามอยู่ เกิดความพอใจแล้ว
กามเหล่านั้นเสื่อมไป สัตว์นั้นย่อมเจ็บปวด เหมือนถูกลูกศรแทง

ผู้ใดงดเว้นกามทั้งหลาย เหมือนคนเดินหลีกเลี่ยงหัวงู
ผู้นั้นมีสติ ล่วงพ้นตัณหาที่ชื่อว่าวิสัตติกาในโลกนี้ไปได้

นรชนใดปรารถนาเนืองๆ ซึ่ง ไร่นา ที่ดิน เงิน โค ม้า
ทาส กรรมกร สตรี พวกพ้อง หรือกามเป็นอันมาก

กิเลสทั้งหลายอันมีกำลังน้อย ย่อมครอบงำย่ำยีนรชนนั้นได้
อันตรายทั้งหลายก็ย่อมย่ำยีนรชนนั้น
ต่อแต่นั้น ทุกข์ย่อมติดตามนรชน ผู้ถูกอันตรายครอบงำนั้นไป
เหมือนน้ำไหลเข้าเรือรั่ว ฉะนั้น

เพราะฉะนั้น สัตว์เกิดแล้วพึงมีสติทุกเมื่อ ละเว้นกามทั้งหลายเสีย
ครั้นละกามเหล่านั้นแล้ว ก็จะพึงข้ามโอฆะได้
เหมือนคนวิดน้ำจากเรือแล้ว พึงไปถึงฝั่งได้ ฉะนั้น

เมื่อจบเทศนา พราหมณ์และพราหมณีตั้งอยู่ในโสดาปัตติผล
Post Reply