ประกันภัยรถยนต์ ภาคบังคับ

Post Reply
tong
Site Admin
Posts: 2381
Joined: Fri 01 May 2009 8:55 pm

ประกันภัยรถยนต์ ภาคบังคับ

Post by tong »

ประกันภัยรถยนต์ ภาคบังคับ

การประกันภัยภาคบังคับหรือการประกันคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ เป็นการให้ความคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 ซึ่งโดยทั่วไปเรียกว่า “ประกันภัย พ.ร.บ.” เป็นการประกันภัยที่กฏหมายบังคับให้รถทุกคันทุกประเภทต้องทำประกันภัย รถคันใดไม่ทำมีความผิดตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535

วัตถุประสงค์หลักเพื่อให้ความคุ้มครองแก่ประชาชนผู้ประสบภัยจากรถ กรณีได้รับความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัย เนื่องจากรถที่ใช้หรืออยู่ในทาง หรือเนื่องจากสิ่งที่บรรทุก หรือติดตั้งในรถที่เอาประกันภัย ระหว่างระยะเวลาประกันภัย (ประกันภัยภาคบังคับคุ้มครองเฉพาะคน ไม่คุ้มครองทรัพย์สิน) และผู้ที่ได้รับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัยเนื่องจากรถที่ใช้หรืออยู่ในทาง หรือเนื่องจากสิ่งที่บรรทุก หรือติดตั้งในรถที่เอาประกันภัย เรียกว่า "ผู้ประสบภัย" จะได้รับความคุ้มครอง ดังนี้

1. กรณีผู้ประสบภัยได้รับความเสียหายต่อร่างกาย หรืออนามัย แต่ไม่ถึงกับสูญเสียอวัยวะ หรือทุพพลภาพอย่างถาวร ผู้ประสบภัยจะได้รับการชดใช้เป็นค่ารักษาพยาบาล และค่าเสียหายอย่างอื่นที่ ผู้ประสบภัยสามารถเรียกร้องได้ตามมูลละเมิด ตามความเสียหายที่แท้จริงแต่ไม่ เกิน 50,000 บาทต่อหนึ่งคน

2. กรณีผู้ประสบภัยได้รับความเสียหายต่อร่างกาย หรืออนามัย ในกรณีใดกรณีหนึ่งหรือหลายกรณี ดังต่อไปนี้ จะได้รับความคุ้มครองเต็มตามจำนวนเงินคุ้มครองสูงสุด 200,000 บาทต่อหนึ่งคน

2.1. ตาบอด
2.2. หูหนวก
2.3. เป็นใบ้ หรือเสียความสามารถในการพูด หรือลิ้นขาด
2.4. สูญเสียอวัยวะสืบพันธุ์
2.5. เสียแขน ขา มือ เท้า หรืออวัยวะอื่นใด
2.6. จิตพิการอย่างถาวร
2.7. ทุพพลภาพอย่างถาวร

3. กรณีเสียชีวิต ได้รับความคุ้มครองสูงสุด 200,000 บาทต่อหนึ่งคน

4. กรณีผู้ประสบภัย ได้รับความเสียหายต่อร่างกาย หรืออนามัย และต้องเข้ารับการรักษาในสถานพยาบาลในฐานะคนไข้ใน จะได้รับค่าชดเชยรายวัน วันละ 200 บาท สูงสุดไม่เกิน 20 วัน ซึ่งเป็นค่าเสียหายที่เพิ่มขึ้นนอกเหนือจากความคุ้มครองที่ระบุในข้อ 1 ข้อ 2 และข้อ 3

5. กรณีได้รับความ เสียหายตามข้อ 1 และต่อมาได้รับความเสียหายตามข้อ 2 หรือข้อ 3 หรือทั้งตามข้อ 2 และ ข้อ 3 จะได้รับความคุ้มครองเต็มตามจำนวนเงินคุ้มครองสูงสุด 200,000 บาทต่อหนึ่งคน และเมื่อรวมข้อ 4 ต้องไม่เกิน 204,000 บาทต่อหนึ่งคน และต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้งรวมกันแล้วไม่เกินจำนวนเงินคุ้มครองสูงสุดดังนี้

5.1. ไม่เกิน 5,000,000 บาทสำหรับรถที่มีที่นั่งไม่เกิน 7 คน หรือรถบบรทุกผู้โดยสารรวมทั้งผู้ขับขี่ไม่เกิน 7 คน
5.2. ไม่เกิน 10,000,000 บาทสำหรับรถที่มีที่นั่งเกิน 7 คนหรือรถบรรทุกผู้โดยสารรวมทั้งผู้ขับขี่เกิน 7 คน
Post Reply