ประกันภัยรถยนต์ ภาคสมัครใจ

Post Reply
tong
Site Admin
Posts: 2386
Joined: Fri 01 May 2009 8:55 pm

ประกันภัยรถยนต์ ภาคสมัครใจ

Post by tong »

ประกันภัยรถยนต์ ภาคสมัครใจ

เป็นการประกันวินาศภัยอย่าง หนึ่งที่กฎหมายไม่ได้กำหนดหรือบังคับให้เจ้าของรถต้องจัดให้มีการประกันภัย ดังเช่นการประกันภัยภาคบังคับ โดยสามารถแบ่งตามประเภทความคุ้มครองได้ดังนี้

ความคุ้มครองหลัก

1. การคุ้มครองความรับผิดต่อบุคคลภายนอก แบ่งเป็น

1.1. การคุ้มครองความเสียหายต่อ ชีวิต ร่างกาย หรืออนามัยของบุคคลภายนอก
1.2. การคุ้มครองความเสียหายต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก

2. การคุ้มครองต่อรถยนต์ (คันเอาประกันภัย) แบ่งเป็น

2.1. การคุ้มครองความเสียหายต่อรถยนต์
2.2. การคุ้มครองรถยนต์สูญหาย ไฟไหม้

ความคุ้มครองเพิ่มเติม

1. การประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล

2. การประกันภัยค่ารักษาพยาบาล

3. การประกันตัวผู้ขับขี่

จากความคุ้มครองหลักสามารถแบ่งเป็นประเภทกรมธรรม์ ให้ผู้เอาประกันภัยเลือกซื้อตามความเสี่ยงภัยของตนเอง หรือแยกตามความคุ้มครองที่บริษัทรับเสี่ยงภัยได้ดังนี้

1. กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ประเภทคุ้มครองรวม หรือเรียกว่า กรมธรรม์ประกันภัยประเภท 1 เป็นประเภทกรมธรรม์ที่ให้ความคุ้มครองมากทีสุด

2. กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ประเภทคุ้มครองความรับผิดต่อบุคคลภายนอก และคุ้มครองรถยนต์สูญหาย ไฟไหม้ หรือเรียกว่า กรมธรรม์ประกันภัยประเภท 2

3. กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ประเภทคุ้มครองความรับผิดต่อบุคคลภายนอก หรือเรียกว่า กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ประเภท 3

4. กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ประเภทคุ้มครองเฉพาะความรับผิดต่อทรัพย์สินบุคคล ภายนอกสูงสุดไม่เกิน 100,000 บาทต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง หรือทั่วไปเรียกว่า กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ประเภท 4

5. กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์แบบคุ้มครองเฉพาะภัย เป็นประเภทกรมธรรม์ที่มีความคุ้มครองความเสียหายของตัวรถยนต์เฉพาะที่มีการ ระบุไว้เท่านั้น หรือทั่วไปเรียกว่า กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ประเภท 5 แบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ

5.1 ประเภท 2 บวก (2+) ให้ความคุ้มครองความรับผิดต่อบุคคลภายนอก รวมรถยนต์คันเอาประกันภัยสูญหาย ไฟไหม้ และความเสียหายอันเนื่องจากการชนกับยานพาหนะทางบก
5.2 ประเภท 3 บวก (3+) ให้ความคุ้มครองความรับผิดต่อบุคคลภายนอก รวมรถยนต์คันเอาประกันภัยเสียหายอันเนื่องจากการชนกับยานพาหนะทางบก
web04..JPG
tong
Site Admin
Posts: 2386
Joined: Fri 01 May 2009 8:55 pm

Re: ประกันภัยรถยนต์ ภาคสมัครใจ

Post by tong »

การประกันภัยประเภทระบุชื่อผู้ขับขี่

นอกจากดังกล่าวข้างต้น การประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ ผู้เอาประกันภัยสามารถเลือกซื้อกรมธรรม์แบบระบุชื่อผู้ขับขี่ หรือแบบไม่ระบุชื่อผู้ขับขี่ได้ โดยผู้เอาประกันภัยสามารถเลือกระบุผู้ขับขี่ได้ 2 คน ทั้งนี้แบบระบุชื่อผู้ขับขี่จะได้รับส่วนลดเบี้ยประกันภัยตามที่กำหนดในตารางข้างล่าง และกรณีที่ระบุ 2 คนนั้นการคิดคำนวณเบี้ยประกันภัยจะใช้ผู้ขับขี่ที่มีความเสี่ยงสูงกว่าเป็นฐานในการคำนวณเบี้ยประกันภัย ซึ่งปัจจัยที่ใช้เป็นตัวกำหนดความเสี่ยงสำหรับการประกันภัยแบบระบุชื่อผู้ขับขี่ คือ "อายุของผู้ขับขี่" โดยมีการแบ่งช่วงอายุของผู้ขับขี่เป็นดังนี้

1. ช่วงอายุ 18-24 ปี ส่วนลดเบี้ยประกันภัย 5%
2. ช่วงอายุ 25-35 ปี ส่วนลดเบี้ยประกันภัย 10%
3. ช่วงอายุ 36-50 ปี ส่วนลดเบี้ยประกันภัย 15%
4. อายุเกิน 50 ปี ส่วนลดเบี้ยประกันภัย 20%
Post Reply