มติมหาเถรสมาคม พระธัมมชโยไม่ปาราชิก

Post Reply
Nadda
Posts: 258
Joined: Tue 05 May 2009 8:20 pm

มติมหาเถรสมาคม พระธัมมชโยไม่ปาราชิก

Post by Nadda »

ที่ประชุมมหาเถรสมาคมนั้น มีกรรมการทั้งสิ้น 20 ตำแหน่ง โดยเป็น
ฝ่ายธรรมยุติ 10 เสียง

กรรมการ วัดสัมพันธวงศาราม (สนับสนุนธรรมกาย) สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (มานิต ถาวโร)
กรรมการ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
กรรมการ วัดบวรนิเวศวิหาร
กรรมการ วัดเทพศิรินทราวาส
กรรมการ วัดบุรณศิริมาตยาราม
กรรมการ วัดสัมพันธวงศาราม (สนับสนุนธรรมกาย) พระพรหมเมธี (จำนงค์ ธมฺมจารี)
กรรมการ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
กรรมการ วัดเครือวัลย์
กรรมการ วัดปทุมวนาราม
กรรมการ วัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก

ฝ่ายมหานิกาย 10 เสียง

ประธานกรรมการ วัดปากน้ำภาษีเจริญ (สนับสนุนธรรมกาย)
กรรมการ วัดสุทัศน์เทพวราราม (สนับสนุนธรรมกาย)
กรรมการ วัดพิชยญาติการาม (สนับสนุนธรรมกาย)
กรรมการ วัดไตรมิตรวิทยาราม (สนับสนุนธรรมกาย)
กรรมการ วัดยานนาวา (สนับสนุนธรรมกาย)
กรรมการ วัดปากน้ำ (สนับสนุนธรรมกาย)
กรรมการ วัดสามพระยา (สนับสนุนธรรมกาย)
กรรมการ วัดปากน้ำภาษีเจริญ (สนับสนุนธรรมกาย)
กรรมการ วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร (สนับสนุนธรรมกาย)
กรรมการ วัดประยุรวงศาวาส (สนับสนุนธรรมกาย)

โดยใน 20 เสียงเป็นผู้สนับสนุนวัดพระธรรมกาย 12 เสียง

โดยระบุว่าเป็นเสียงจากฝ่ายมหานิกาย 10 + วัดสัมพันธวงศ์ (ฝ่ายธรรมยุติ) อีก 2 เสียง

สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก มีพระลิขิตลงวันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2542

วินิจฉัยว่าพระธัมมชโยต้องอาบัติปาราชิกแล้ว แต่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติไม่พบว่ามีเอกสารใดของมหาเถรสมาคมที่ออกในปีดังกล่าว ระบุว่าพระธัมมชโยเป็นปาราชิก[1] และพระธัมมชโยก็ได้ดำรงสมณเพศต่อมา และได้รับพระราชทานสัญญาบัตรเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นเทพที่ "พระเทพญาณมหามุนี" เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2554

ได้ปรากฏหลักฐานการสารภาพความผิดของ นายไชยบูลย์ สิทธิผล อย่างชัดแจ้ง ตามคำแถลงขอ ถอนฟ้องของอัยการความว่า

“สำหรับในด้านทรัพย์สินนั้น ปรากฏว่า จำเลยที่ ๑ กับพวก ได้มอบทรัพย์สินทั้งหมด ซึ่งมีทั้งที่ดินและเงินจำนวน ๙๕๙,๓๐๐,๐๐๐ บาท คืนให้แก่วัดพระธรรมกาย การกระทำดังกล่าวของจำเลยที่ ๑ กับพวก จึงเป็นการปฏิบัติตามพระลิขิตของสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ครบถ้วนทุกประการแล้ว”
Post Reply