ทรงเปล่งเสียงคราวเดียว ได้ยินตลอดทุกโลกธาตุ

Post Reply
tong
Site Admin
Posts: 2386
Joined: Fri 01 May 2009 8:55 pm

ทรงเปล่งเสียงคราวเดียว ได้ยินตลอดทุกโลกธาตุ

Post by tong »

ทรงเปล่งเสียงคราวเดียว ได้ยินตลอดทุกโลกธาตุ

โลกธาตุอย่างเล็ก (สหัสสีจูฬนิกาโลกธาตุ)
 • ดวงจันทร์ 1,000
 • ดวงอาทิตย์ 1,000
 • ภูเขาสิเนรุ 1,000
 • ชมพูทวีป 1,000
 • อมรโคยานทวีป 1,000
 • อุตรกุรุทวีป 1,000
 • ปุพพวิเทหะทวีป 1,000
 • มหาสมุทร 4,000
 • ท้าวมหาราช 4,000
 • เทวโลก จาตุมหาราช 1,000
 • เทวโลก ดาวดึงส์ 1,000
 • เทวโลก ยามา 1,000
 • เทวโลก ดุสิต 1,000
 • เทวโลก นิมมานรดี 1,000
 • เทวโลก ปรนิมมิตวสวัตดี 1,000
 • พรหมโลก 1,000
โลกธาตุอย่างกลาง (ทวิสหัสสีมัชฌิมิกาโลกธาตุ) = โลกธาตุอย่างเล็ก x 1,000
โลกธาตุอย่างใหญ่ (ติสหัสสีมหาสหัสสีโลกธาตุ) = โลกธาตุอย่างกลาง x 1,000

ตถาคตเมื่อมีความจำนงก็ย่อมพูดให้ติสหัสสีมหาสหัสสีโลกธาตุได้ยินเสียงทั่วกันได้
Post Reply